Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Przedmiot Regulaminu. Regulamin określa ramowe zasady i warunki udostępniania Klientom danych z zasobów BIK oraz innych podmiotów trzecich w ramach Portalu BIK OpenAPI. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Regulamin jest udostępniany w języku polskim w ramach Portalu BIK OpenAPI w wersji elektronicznej oraz przed dokonaniem pierwszego zakupu Usługi/Pakietu. Regulamin jest dostępny do pobrania w postaci pliku PDF m.in. ze strony https://openapi.bik.pl/regulamin oraz Portalu BIK OpenAPI.
 3. Akceptacja Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest poprzedzone akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

 1. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110015, o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;
 2. Cennik – dokument zawierający ceny Pakietów oraz Usług. CENNIK BIK dla Klientów rozliczających się metodą prepaid -w zakresie udostępniania USŁUG BIK OpenAPI oraz CENNIK BIK dla Klientów rozliczających się metodą postpaid -w zakresie udostępniania USŁUG BIK OpenAPI;
 3. Certyfikat - Mechanizm identyfikujący Klientów w Portalu BIK OpenAPI. Certyfikat przekazywany jest Klientowi w procesie akceptacji Wniosku rejestracji konta BIK OpenAPI . Brak ważnego Certyfikatu uniemożliwia zalogowanie się do Systemu BIK OpenAPI
 4. Karta Usługi – dokument opisujący rodzaj i zakres udostępnianych danych w ramach konkretnej Usługi. Karty usług są zamieszczone na Portalu BIK BIK OpenAPI;
 5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej albo osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, lub osoba fizyczna prowadząca samodzielnie lub wspólnie z inną osobą gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przysługujący Klientowi w ramach Portalu BIK OpenAPI, do którego dostęp możliwy jest po dokonaniu przez Klienta jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu informacji uwierzytelniających (np. loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Klient korzysta z funkcjonalności Portalu BIK OpenAPI oraz zamówionego Pakietu;
 7. Osoba upoważniona - osoba upoważniona przez Klienta do składania w jego imieniu Zamówień na produkty/usługi BIK skutkujących zobowiązaniami finansowymi;
 8. Pakiet - zestaw punktów do wykorzystania na Usługi udostępniane Klientowi w ramach Konta Portalu BIK OpenAPI na warunkach określonych w Regulaminie, Zamówieniu zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu jego zamówienia. Opis Pakietów opublikowany jest na Portalu BIK OpenAPI;
 9. Partner – podmiot współpracujący z BIK w zakresie dostarczania Usług w ramach Portalu BIK OpenAPI;
 10. Portal BIK OpenAPI - elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa, przeznaczona do obsługi Klientów przez Internet działająca pod adresem https://oapi.bik.pl, w ramach której Klient ma możliwość zamawiania Usług;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa ramowe warunki i zasady udostępniania Usług w ramach Portalu BIK OpenAPI. Regulamin jest dostępny w ramach Portalu BIK OpenAPI na stronie https://openapi.bik.pl/regulamin;
 12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną obejmująca zestaw danych udostępnianych Klientowi w zamian za punkty zakupione przez Klienta w ramach zamówionego Pakietu. Usługa udostępniana jest poprzez Portal BIK OpenAPI na warunkach określonych w Regulaminie oraz Cenniku. Zawarte w ramach Usługi dane mogą pochodzić z zasobów BIK, lub innego Partnera i w takim przypadku są ujawniane przez te podmioty. Opis Usług został zawarty w ramach Portalu BIK OpenAPI oraz na stronie https://www.openapi.bik.pl/. Usługi świadczone będą do 31 grudnia 2023;
 13. Weryfikacja Klienta – proces realizowany w ramach Portalu BIK Open API na podstawie wypełnionego Wniosku rejestracji konta BIK OpenAPI na storonie https://www.openapi.bik.pl/ lub poprzez przesłanie wniosku na adres mailowy openapi@BIK.pl, składanego przez Klienta w postaci elektronicznej. Poprawna weryfikacja Klienta potwierdzana jest przez BIK przesłaniem informacji zwrotnej zawierającej m.in. metodę rozliczeń z BIK oraz dane do logowania w Portalu BIK OpenAPI. Wniosek rejestracji konta BIK OpenAPI jest dostępny w ramach Portalu BIK OpenAPI na stronie https://openapi.bik.pl/regulamin;
 14. Zamówienie – zamówienie Pakietu w ramach którego możliwe jest korzystanie z Usług OpenAPI świadczonych drogą elektroniczną. Zamówienie obejmuje poszczególne Pakiety, zawierające ich specyfikację oraz czas obowiązywania. Zamówienie jest składane z wykorzystaniem adresu mailowego openapi@bik.pl oraz na podstawie oświadczeń woli składanych przez Klienta w postaci elektronicznej. Zamówienie jest dostępne w ramach Portalu BIK OpenAPI na stronie https://openapi.bik.pl/regulamin;
 15. Zgłoszenie/Reklamacja – oświadczenie Klienta skierowane do BIK, dotyczące dostarczonej Klientowi przez BIK Usługi z opisem jej wad, zastrzeżeń lub wskazujące na niedostarczenie Klientowi przez BIK Usługi;