Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa (my, BIK).

 2. Kontakt z Administratorem

  Możesz się z nami skontaktować e-mailowo: info@bik.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować e-mailowo: iod@bik.pl lub pisemnie (adres naszej siedziby). Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Twoje dane będziemy przetwarzać, aby:

  1. prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i badawczych (prowadzimy okresowe badania satysfakcji naszych klientów i jakości świadczonych przez nas usług) lub w celu przygotowania i przedstawienia oferty odpowiadającej Twoim preferencjom   – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
   Wyrażenie zgody oraz podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nam jej nie udzielisz, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych we wskazanym powyżej celu, czyli wykorzystywać ich do naszych działań marketingowych.

   Podstawa prawna:
   Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

  2. obsługiwać Twoje reklamacje lub wnioski oraz ustalać, dochodzić lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami.

   Podstawa prawna:
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze reklamacji, dochodzeniu roszczeń i praw BIK oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami, dokonywaniu analiz i statystyk.

 4. Sposób pozyskiwania danych osobowych

  Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio z wypełnionego przez Ciebie formularza kontaktowego.

 5. Okres, przez który dane będą przetwarzane

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony czas:

  1. aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług – do wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

  2. aby dochodzić naszych roszczeń lub praw oraz by bronić się przed potencjalnymi roszczeniami, a także by w razie potrzeby wykazać prawidłowość spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas albo rozpatrywać Twoje reklamacje - maksymalnie przez 6 lat

 6. Odbiorcy danych

  Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami, czyli administratorem danych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Twoje prawa

  Masz prawo:

  1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, gdy przetwarzamy je do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów naszych jako administratora danych lub strony trzeciej;

  3. cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, wypełnij formularz na stronie: https://www.openapi.bik.pl/formularz-wycofania-zgody.

  4. przenosić dane osobowe, tj. otrzymać od nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim przetwarzamy dane, aby zawrzeć i wykonywać umowę lub na podstawie zgody;

  5. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.